top of page

Användarvillkor och ansvarsfriskrivningar

Paula A. Bell Consulting, LLC

 

GENOM BESÖK  https://paulaabell.com ,   DU SAMTYCKER TILL VÅRA ANVÄNDARVILLKOR OCH FRISKRIVNINGAR.

 

ÖVERSIKT

Genom att använda  https://paulaabell.com , kallad denna "Webbplats", alla besökare, kallade "användare", "du" och "din" är bundna av dessa användarvillkor. Termerna "vi", "oss" och "vår" hänvisar till Paula A. Bell, Consulting LLC ("Företaget"), ägare till https://paulaabell.com.   Åtkomst till denna webbplats utgör en användning av webbplatsen och ett godkännande av villkoren som anges häri.

 

Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor, utan ändringar, och bekräftar att du läser dem. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor eller införa nya villkor för användningen av webbplatsen, från tid till annan, i vilket fall vi kommer att publicera de reviderade användarvillkoren på denna webbplats.   Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att vi har publicerat sådana ändringar innebär det att du accepterar de nya användarvillkoren med ändringarna.

 

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

För att få tillgång till eller använda webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre och ha erforderlig befogenhet och behörighet att ingå dessa användarvillkor.  För att använda webbplatsen kan du behöva lämna information om dig själv, inklusive ditt namn, e-postadress och annan personlig information. Du samtycker till att all registreringsinformation du ger till företaget alltid kommer att vara korrekt, korrekt och uppdaterad. Du får inte utge dig för att vara någon annan eller tillhandahålla kontoinformation eller en annan e-postadress än din egen. Ditt konto får inte användas för något olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, när du använder webbplatsen, bryta mot några lagar i din jurisdiktion.

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål. Du får inte publicera eller överföra via webbplatsen något material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är hotfullt, kränkande, ärekränkande, ärekränkande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, vulgärt, obscent, profant eller på annat sätt stötande, innehåller skadliga formuleringar , recept eller instruktioner, som uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lag.

KÖPS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

Genom att klicka på "Köp nu", "Köp" eller någon annan fras på köpknappen, eller ange din kreditkortsinformation, eller på annat sätt registrera dig, elektroniskt, muntligt eller på annat sätt, samtycker du ("Kunden") till att få produkter , program eller tjänster av företaget såvida inte ett separat köpvillkor tillhandahålls vid köpet. Återbetalningspolicyn beskrivs i köpvillkoren med ditt produktköp.

FRISKRIVNINGAR

Företaget lämnar inga utfästelser eller garanterar att den tillhandahållna informationen, oavsett dess källa ("Innehållet"), är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell eller felfri. Företaget frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter, fel eller ofullständigheter i innehållet.

 

Genom att delta på webbplatsen och/eller läsa eller på annat sätt använda företagets innehåll, erkänner du att företaget och dess representanter inte är advokater eller finansiella rådgivare och de tjänster eller information som tillhandahålls här ersätter inte råd från licensierade yrkesverksamma.

 

Du bekräftar att företaget inte har och inte gör några utfästelser om framtida resultat som kan härledas till följd av användning av företagets webbplats, program, produkter eller tjänster. Vittnesmål, intäkter eller exempel som visas via företagets webbplats, program och/eller tjänster är bara exempel på vad som kan vara möjligt. Det finns ingen garanti för något särskilt resultat baserat på användningen av företagets program och/eller tjänster.

 

PAULA A. BELL CONSULTING, LLC IMMATERIELL EGENDOM

Webbplatsen innehåller immateriell egendom som ägs av Paula A. Bell Consulting LLC, inklusive, utan begränsning, varumärken, upphovsrätter, proprietär information och annan immateriell egendom samt Paula A. Bell Consulting LLC /paulaabell.com, logotyp, all design, text , grafik, fotografier, andra filer och valet och arrangemanget därav.

 

Du kan se, skriva ut och/eller ladda ner ett exemplar av materialet från denna webbplats på vilken dator som helst enbart för personligt, informativt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt.

 

Du får inte modifiera, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk från, distribuera, visa, reproducera eller utföra, eller på något sätt utnyttja i vilket format som helst något av webbplatsens innehåll eller immateriella rättigheter, i sin helhet eller delvis utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU GODKÄNNER ATT VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJANDE, SÄRSKILDA, STRAFFANDE, EXEMPLARISKA ELLER NÅGON ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DESSUTOM ÄR PAULA A. BELL CONSULTING, LLC INTE ANSVARIGT FÖR SKADOR I SAMBAND MED (I) NÅGOT FEL I PRESTANDA, FEL, UNDERLÅTANDE, DENIAL OF SERVICE, ATTACK, AVBROTT, RADERING, DEFEKTER, FÖRDJÄNANDE AV UPPFÖRANDE AV SERVICE. LINJE- ELLER SYSTEMFEL; (II) FÖRLUST AV INKOMST, FÖRVÄNTADE VINST, AFFÄRER, BESPARINGAR, GOODWILL ELLER DATA; OCH (III) TREDJE PARTS STÖD AV, FÖRSTÖRELSE AV, OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION ELLER EGENDOM, OAVSETT VÅR FÖRSÖRLIGHET, GROV FÖRSÖLLIGHET, UNDERLÅTANDE AV ETT VÄSENTLIGT NÄTTA OCH OAVSETT TORT, ELLER NÅGON ANNAN TEORI OM JURIDISKT ANSVAR. Ovanstående GÄLLER ÄVEN OM PAULA A. BELL CONSULTING, LLC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ELLER KUNNE HAVE FÖRUTSATT SKADOR. I DE LÄNDER SOM INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADOR, ÄR VÅRT ANSVAR BEGRÄNSAT TILL FULLSTÄNDIG MÖJLIG OMSTÄNDNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PAULA A. BELL CONSULTING, LLC KUMULATIVA ANSVAR MOT DIG ÖVERSTIGA 100 USD.

 

TREDJE PARTS RESURSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och resurser. Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga för tillgängligheten, noggrannheten, innehållet eller policyn på tredje parts webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser innebär inte något stöd från eller anknytning till företaget. Du accepterar ensamt ansvar för och tar alla risker som uppstår från din användning av sådana webbplatser eller resurser.

 

SKADEERSÄTTNING

Du ska ersätta och hålla oss skadeslösa från och mot alla förluster, skador, förlikningar, skulder, kostnader, avgifter, bedömningar och utgifter, såväl som tredje parts anspråk och talan, inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden, som uppstår på grund av något brott från dig av någon av dessa användarvillkor, eller någon användning av din webbplats. Du ska ge oss sådan hjälp, utan kostnad, som vi kan begära i samband med ett sådant försvar, inklusive, utan begränsning, förse oss med sådan information, dokument, register och rimlig tillgång till dig som vi anser vara nödvändiga. Du ska inte lösa något tredje parts anspråk eller avstå från något försvar utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

 

LÄSNING AV ANSVAR

Under inga omständigheter kommer företaget att vara ansvarigt gentemot någon part för någon typ av direkta, indirekta, speciella, oförutsedda eller följdskador för någon användning av eller tillit till vår webbplats eller dess innehåll.   Du befriar härmed företaget från alla anspråk, inklusive de som är relaterade till personliga eller affärsavbrott, felaktig tillämpning eller information eller andra förluster, tillstånd eller problem.

 

ONLINEHANDEL

Vissa delar av webbplatsen eller dess innehåll kan tillåta dig att göra köp från oss eller från andra handlare. Om du gör ett köp från oss på eller via vår webbplats eller dess innehåll, all information som erhållits under ditt köp eller transaktion och all information som du ger som en del av transaktionen, såsom ditt namn, adress, betalningssätt, kredit kortnummer och faktureringsinformation kan samlas in av både oss, handlaren och vårt betalningshanteringsföretag.

 

Ditt deltagande, korrespondens eller affärsförbindelser med någon affiliate, individ eller företag som finns på eller via vår webbplats, alla köpvillkor, representationer eller garantier i samband med betalning, återbetalningar och/eller leverans relaterade till ditt köp, är enbart mellan dig och köpmannen. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga eller ansvariga för förluster, skador, återbetalningar eller andra ärenden av något slag som uppstår som ett resultat av sådana affärer med en handlare.

 

Vi har inget ansvar eller ansvar för dessa oberoende policyer för betalningsbearbetningsföretagen och handlarna. Dessutom, när du gör vissa köp via vår webbplats eller dess innehåll, kan du bli föremål för de ytterligare villkoren för ett betalningshanteringsföretag, säljaren eller oss som specifikt gäller för ditt köp. För mer information om en Säljare och dess villkor som kan gälla, besök Säljarens Webbplats och klicka på dess informationslänkar eller kontakta Säljaren direkt.

 

Du befriar oss, våra affiliates, vårt betalningshanteringsföretag och handlare från alla skador som du ådrar dig, och samtycker till att inte göra några anspråk mot oss eller dem, som uppstår från ditt köp genom eller användning av vår webbplats eller dess innehåll.

 

GÄLLANDE LAG; MÖTESPLATS; MEDLING

Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Iowa, oavsett lagkonfliktens principer.   Om en tvist inte löses först genom förhandlingar i god tro mellan parterna i detta avtal, kommer alla kontroverser eller tvister till detta avtal att överlämnas till American Arbitration Association. Skiljeförfarandet ska äga rum inom nittio (90) dagar från datumet för det första skiljeförfarandet och ska äga rum i Des Moines, Iowa eller via telefon. Parterna ska samarbeta för att utbyta och påskynda upptäckten som en del av skiljeförfarandet och ska samarbeta med varandra för att säkerställa att skiljeförfarandet slutförs inom nittio (90) dagar. Skiljemännens skriftliga beslut (som kommer att sörja för betalning av kostnader, inklusive advokatarvoden) kommer att vara absolut bindande och avgörande och inte föremål för domstolsprövning, och kan införas och verkställas i valfri domstol med vederbörlig jurisdiktion, antingen som en bedömning av lag eller dekret i skälighet, allteftersom omständigheterna kan tyda på.

SKÄRBARHET

Om något villkor, bestämmelse, förbund eller villkor i detta avtal av en skiljedomare eller domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltigt, ogiltigt eller omöjligt att verkställa, ska resten av avtalet förbli i full kraft och verkan och ska inte på något sätt vara påverkas, försämras eller ogiltigförklaras.

 

UPPDRAG

Dessa användarvillkor binder och gäller till förmån för parternas efterträdare och överlåtare. Dessa användarvillkor kan inte överlåtas, delegeras eller på annat sätt överföras av dig. Varje överföring, tilldelning eller delegering av dig är ogiltigt.

 

HELA AVTALET; AVSTÅND; RUBRIK

Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och PAULA A. BELL CONSULTING, LLC avseende webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, representationer och överenskommelser mellan oss. Inget avstående från någon av bestämmelserna i detta avtal av företaget ska anses, eller ska utgöra, ett avstående från någon annan bestämmelse, oavsett om den är liknande eller inte, och inte heller ska något avstående utgöra ett fortsatt avstående. Inget avstående är bindande om det inte verkställs skriftligt av företaget. Ämnesrubrikerna i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och ska inte påverka konstruktionen eller tolkningen av någon av dess bestämmelser.

 

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor eller ansvarsfriskrivningar, vänligen maila  contact@paulaabell.com .

 

 

Uppdaterad: maj 2020

bottom of page