top of page

Köpvillkor

PAULA A.BELL CONSULTING, LLC

Karriärförberedelser OCH DEVELOPMENT™-PROGRAM, MALLAR, IDI-BEDÖMNINGAR OCH COACHING 

Genom att klicka på "Köp nu", "Köp" eller någon annan fras på köpknappen, ange din kreditkortsinformation eller på annat sätt registrera dig, elektroniskt, muntligt eller på annat sätt, samtycker du ("Kund" eller "Du") till att vara tillhandahålls med produkter, program eller tjänster av PAULA A. BELL CONSULTING, LLC ("Företaget") och du ingår ett juridiskt bindande avtal med företaget, med förbehåll för följande villkor:

 1. VILLKOR.

 • Vid genomförandet av detta avtal, elektroniskt, muntligt eller på annat sätt, samtycker företaget till att tillhandahålla tjänster i enlighet med karriärförberedelser och  Development™ Program och mallprodukter.

 • Omfattningen av produkter och tjänster som tillhandahålls av företaget i enlighet med detta avtal ska endast begränsas till de som finns däri och/eller tillhandahålls på företagets webbplats som finns på:  www.paulaabell.com  ("Webbplats") som en del av de specifika mallarna ("Mallarna"), Career Preparation And Development™-programmet ("Program"), Intercultural Development Inventory Assessment ("Bedömningar") och/eller något av coachningspaketen ("Bedömningar") Coaching”) vald av kunden.

 • Kunden är ansvarig för sin egen framgång och genomförandet av uppfyllda mål.   

 • Ovan nämnda mallar, program och coaching inkluderar följande: 

  • Mallar: Individuella mallar inom områdena affärsanalys, livscoachning och/eller karriärutveckling

  • Program: Inkluderar Career Preparation And Development™-programmet som inkluderar: kursmaterial (videor, manus, mallar, resurser) och bonusar som erbjuds vid tillfället.

  • Bedömning: Inkluderar inventeringsbedömningen av interkulturell utveckling, bedömningsrapporten och handlingsplanen.

  • Coaching: Inkluderar professionell domäncoachning inom områdena affärsanalys, projektledning, ledarskap, mångfald, rättvisa och inkludering, självförbättring (livscoaching) och karriärutveckling.  

2.  LICENSVILLKOR.  Genom köp häri erhåller kunden en engångslicens för innehållet i de valda mallarna, programmen, bedömningen eller coachningstjänsten. Kunden har tillstånd att redigera mallarna som inte är PDF-filer med sitt eget varumärke.  Kunden kan personligen använda mallarna och dela dem med teammedlemmar och/eller intressenter i syfte att uppnå kund- och/eller personliga mål; men får inte ge något innehåll i mallarna, programmet (inkluderar videor, skript av dessa videor och annat innehåll som inte är relaterat till mallarna), bedömning eller utdata av dokumentation från coachning till teammedlemmar eller en tredje part för deras användning. Att dela användar-ID:n eller information angående programmen och/eller bedömningen är strängt förbjudet och kan resultera i juridiska och ekonomiska konsekvenser som kunden ådrar sig.

 

3.  BETALNINGS- OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY.

 • Vid genomförandet av detta avtal samtycker kunden till att betala hela köpeskillingen till företaget. 

 • Om kunden är missnöjd kan du begära återbetalning via e-post på  contact@paulaabell.com  baserat på tjänsterna nedan:

  • Mallar – det finns inga återbetalningar för mallar, eller mallbuntar, när de har köpts. 

  • Program – för Karriärförberedelse- och utvecklingsprogrammet har du 21 dagar på dig från inköpsdatum att begära återbetalning.  En begäran efter 21 dagar kommer inte att uppfyllas, om inte annat bestäms av företaget.  Om  Kunden väljer betalningsplan och avbryter betalningsplanen under Programmet Kunden kommer inte att få det återstående programmet som inte betalas för.  

  • Bedömningar – det finns ingen återbetalning på bedömningarna

  • Coaching

   • Coaching Membership Program (CMP) - det finns inga fullständiga eller partiella återbetalningar för detta program.  Kunden kan säga upp sitt medlemskap när som helst.  

   • Accountability Membership Program (AMP) – det finns inga fullständiga eller partiella återbetalningar för detta program.  Kunden kan säga upp sitt medlemskap när som helst. 

   • Life Coaching medlemskap  Program  (LMP) -  det finns inga fullständiga eller partiella återbetalningar för detta program.  Kunden kan säga upp sitt medlemskap när som helst. 

   • Coachningspaket  – det finns inga återbetalningar på coachningspaket när de sålts.  Kunden ansvarar för att göra full betalning eller uppfylla sin betalningsplan baserat på arbetsrapporten.  

  • Efter återbetalningsperioden kommer återbetalningar endast att ges efter företagets gottfinnande.

 

4.  FRISKRIVNINGAR. Genom att köpa mallen, programmen, bedömningarna eller coachningen, bekräftar kunden att företaget inte tillhandahåller ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Innehållet som tillhandahålls ersätter inte användning av en kvalificerad professionell. Kunden bekräftar att företaget inte har, och inte gör, några utfästelser om ett framtida resultat av något slag som kan härledas till följd av användningen av dessa mallar, program, bedömningar, coachning, företagets webbplats eller andra program, produkter eller tjänster.

 

Eventuella vittnesmål, intäkter eller exempel som visas via företagets webbplats är bara exempel på vad som kan vara möjligt för kunden. Det finns ingen garanti för något särskilt resultat baserat på användningen av företagets mallar, resurser och/eller annat innehåll.  

 

Företaget kan förse kunden med information om produkter eller tjänster som företaget tror kan gynna kunden, men sådan information ska inte ses som en rekommendation. Företaget är inte ansvarigt för några negativa effekter eller konsekvenser som kan bli följden, antingen direkt eller indirekt, från information eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part.

 

5.  INSPELNING OCH OMDISTRIBUTION AV WEBINARIER. Kunden bekräftar att gruppsessioner och/eller utbildningar kan spelas in. Kunden bekräftar också att inspelningarna, och därmed kundens röst och/eller bild, kan distribueras och/eller säljas vidare vid ett senare tillfälle som en del av ett separat paket som säljs av företaget.

 

6.  KONFIDENTIALITET. Detta avtal anses vara ett ömsesidigt sekretessavtal. Båda parter är överens om att inte avslöja, avslöja eller använda någon information som någon av parterna lärt sig under e-postkommunikation, sessioner eller på annat sätt. Företaget kan ha tillgång till kundens affärsinformation endast i syfte att uppfylla avtalet och kommer inte att dela denna information med någon tredje part som inte är relaterad till det ändamålet.  Kunden erkänner att överföring av information via e-postkommunikation inte är en säker plattform även om företaget kommer att göra sitt bästa för att hålla all information säker.  Företaget samtycker till att inte lämna ut någon information om kundens affärsmodell, processer, system eller finansiell information av något slag. Kunden bekräftar att företaget kan dela konfidentiell information med företagets tränare, entreprenörer eller representanter enbart i syfte att uppfylla skyldigheterna i detta avtal. All information kommer att betraktas som konfidentiell och får inte avslöjas om inte annat skriftligen överenskommits i förväg. Båda parter är överens om att all konfidentiell information som lärs ut vid inköpsdatumet ska överleva uppsägningen, återkallelsen eller utgången av detta avtal.  

 

7.  IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.  När det gäller de dokument som specifikt skapats för kunden som en del av denna coachning och bedömningar, upprätthåller företaget all upphovsrätt, andra immateriella rättigheter och all annan data eller material som används eller finns i materialet, oavsett om det är färdigt eller ofärdigt. Ingenting i detta avtal ska överföra äganderätten till eller rättigheterna till någon immateriell egendom som tillhör företaget till kunden, och inte heller ge någon annan rättighet eller licens än de som anges i detta avtal. Du får inte modifiera, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa härledda verk från, distribuera, visa, reproducera eller utföra, eller på något sätt utnyttja, i vilket format som helst, något av innehållet i Coachingen och Bedömningarna, i helt eller delvis utan vårt skriftliga medgivande i förväg.  

 

8.  ICKE-NEDRINGANDE. Parterna är överens om och accepterar att den enda platsen för att lösa en tvist ska vara den plats som anges här nedan. Parterna är överens om att de inte kommer att engagera sig i något beteende eller någon kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som syftar till att nedvärdera den andra. Varken Kunden eller någon av Kundens medarbetare, anställda eller dotterbolag kommer direkt eller indirekt, i någon egenskap eller på något sätt, få, uttrycka, överföra att tala, skriva, verbalisera eller på annat sätt kommunicera på något sätt (eller orsaka, vidare, assistera, be, uppmuntra, stödja eller delta i något av det föregående), varje anmärkning, kommentar, meddelande, information, förklaring, kommunikation eller annat uttalande av något slag, vare sig det är muntligt, skriftligt, elektroniskt överfört eller på annat sätt, som rimligen kan tolkas som nedsättande eller kritiskt av eller negativt gentemot företaget eller något av dess program, dotterbolag, dotterbolag, anställda, agenter eller representanter.

 

9.  FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. Informationen, utbildningen och annat innehåll som tillhandahålls till kunden av företaget under detta avtal tillhandahålls på "i befintligt skick", utan några garantier eller utfästelser uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade; inklusive, utan begränsning, garantier för kvalitet, prestanda, icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Det finns inte heller några garantier skapade av en affär, prestanda eller handelsanvändning.

 

10.  ANSVARSBEGRÄNSNING.  Genom att använda PAULA A. BELL CONSULTING, LLCs produkter och tjänster och köpa antingen mallar, coaching, program och/eller bedömningar, accepterar kunden alla risker, förutsägbara eller oförutsebara, som uppstår från en sådan transaktion. Kunden samtycker till att företaget inte kommer att hållas ansvarigt för några skador av något slag som härrör eller uppstår från inklusive men inte begränsat till; direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, oaktsamma, följdskador eller exemplariska skador som uppstår på grund av användning eller missbruk av mallarna, coachningen, programmet och/eller bedömningarna. Kunden samtycker till att användningen av mallarna, coachningen, programmet och/eller bedömningarna sker på användarens egen risk.

 

11.  TVISTLÖSNING.  Om en tvist inte löses först genom förhandlingar i god tro mellan parterna i detta avtal, kommer alla kontroverser eller tvister till detta avtal att överlämnas till American Arbitration Association. Skiljeförfarandet ska äga rum inom nittio (90) dagar från datumet för det första skiljeförfarandet och ska ske via telefon. Parterna ska samarbeta för att utbyta och påskynda upptäckten som en del av skiljeförfarandet och ska samarbeta med varandra för att säkerställa att skiljeförfarandet slutförs inom nittio (90) dagar. Skiljemännens skriftliga beslut (som kommer att sörja för betalning av kostnader, inklusive advokatarvoden) kommer att vara absolut bindande och avgörande och inte föremål för domstolsprövning, och kan införas och verkställas i valfri domstol med vederbörlig jurisdiktion, antingen som en bedömning av lag eller dekret i skälighet, allteftersom omständigheterna kan tyda på.

 

12.  GÄLLANDE LAG OCH SKÄRBARHET. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA och staten Iowa, oavsett lagkonfliktens principer. Om någon del av detta avtal anses olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer alla andra bestämmelser som finns häri att förbli i full kraft och verkan.

 

13.  HELA AVTALET. Detta avtal innehåller hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna, vare sig de är skriftliga eller muntliga.

bottom of page